Preview - EEO #1169: Long-Sought Win for Long-Eared Bats